Formål og baggrund for opstart af projektet

Baggrunden for udarbejdelsen af projektet var, at der på et tidspunkt i sommeren 2014 over en periode opstod gruppedannelser rundt omkring i Skive by med meget unge - unge ned til 13 år.

Disse grupper var især optaget og tiltrukket af det mere kriminelle miljø, som f.eks. tyveri og misbrug af stoffer. Vi indgik i et tværfagligt samarbejde med SSP, misbrugsrådgivningen, Politiet, Ungdomsskolen og Rådgiverne fra Familie sektionen omkring denne udfordring.

Indledning til Familien på banen (FPB)3

Familien på banen (FPB) som tilbud har tidligere høstet anerkendelse hos såvel samarbejdspartnere som i både fag- og nyhedsmedier, hvor FPB har været fremhævet som et spændende initiativ, der tilbyder en meget udsat gruppe unge og deres familier et håb om en mere normaliseret hverdag. Et sted, hvor læring og udvikling kan erstatte f.eks. dårlig kommunikation i hjemmet, skolefravær, misbrug mm. FPB er desuden også blevet bemærket i omkringliggende kommuner som et interessant tilbud/redskab til en meget udsat målgruppe.

Vi har evalueret FPB 2 som har det formål at drage erfaring og læring ud af projektet med henblik på at kunne bruge denne viden i forbindelse med ”Familien på banen”3

Projektet ” Familien på banen” 1 og 2 har overordnet vist sig at være en foranstaltning med gode og effektive resultater, der viser en klar ændring i de unges adfærd og i forældrenes tilgang til de unge.

Resultater fra Familien på Banen2 (1) hvor 9 unge var indskrevet 

 • Alle er i gang i et uddannelsesforløb.

 • Døgnrapporterne fra politiet omhandler kun sjældent om en af de unge

 • 7 ud af 9 unge er tilknyttet Rusmiddelscentret

 • 14 forældre deltog i gruppeforløb, og en del af dem udtrykker, at konflikterne i hjemmet er minimeret.

 • Forældrene har efterfølgende dannet en Facebook gruppe, hvor de bruger hinanden.

 • Vi har i forløbet haft en anbringelse til et opholdssted og en anbringelse til et opholdssted, målrettet unge med massiv misbrug 

 

Resultater fra "Familien på Banen" (2) hvor 6 unge var indskrevet

 • 3 som havde ensomhed/isolation som udfordring har alle 3 overvundet denne barriere

 • 3 ud af 5 har nedtonet eller helt stoppet sit misbrug

 • 4 har haft udfordringer med kriminalitet, - nu er alle 4 ude af kriminalitet

 • 4 har haft udfordringer med skolefravær, - nu er det kun 1 som har skolefravær

 • 6 har været i konfliktfyldte familier, - nu er det reduceret til 2

 • 4 forældre (3 til en ung) deltog i terapeutiske samtaler og gruppeforløb. De udtrykker at de har fået større forståelse for deres børn og deres udfordringer. 

Det er nu politisk besluttet at ”Familien på banen” indgår som en fast ydelse i Multis forebyggende indsatser i forhold til sårbare og anbringelsestruede unge og deres familie.

Hovedformålet med ”Familien på banen” er, at der planlægges og struktureres forskellige forløb, som er specielt tilpasset målgruppen - der arbejdes med såvel den unge som familien. Det handler om at kunne gribe de meget sårbare og udsatte unge, som synliggøres af tydelig mistrivsel i deres liv. Denne målrettede indsats overfor disse ellers anbringelsestruede unge er at finde en mulighed for at holde familierne sammen – til gavn for alle i familien.

Vores ønske er derudover, at vi i hvert forløb ”Familien på banen”, hvor vi nøje samtaler med alle aktørerne og evaluerer, altid vil opnå ny viden og dermed få fokus på nye handlemuligheder, der yderligere vil styrke indsatsen overfor unge og deres familie, der er i mistrivsel. Forventningen er, at det målrettede og strukturerede fokus i et parallelt forløb med både de unge og forældrene fremmover vil resultere i færre anbringelser.

 

Tegn på mistrivsel hos den unge kan være:

 • Skolefravær

 • Manglende sociale kompetencer

 • Misbrug/Kriminalitet

 • Ensomhed

 • Andre selvværdsproblematikker 

Familie sektionen henviser unge og familier til opstart i ”Familien på banen” og der er tæt dialog med rådgiverne omkring forløbet. Der indkaldes til netværksmøde med alle involverede aktører hver anden måned og opfølgningsmøde med den unge og familien hver måned. En henvisning indeholder en børnefaglig undersøgelse og handleplan, der danner grundlaget for interventionen.

Teori og værdimæssig baggrund

I Skive Kommune er det en grundlæggende værdi, at børn er forældres ansvar. Det samme er kernen i kommunens anbringelsesgrundlag. Vi ønsker derfor at arbejde mere målrettet og tværfagligt med tidlige indsatser, således flest mulige børn og unge får lov at vokse op med deres egne forældre i eget hjem.

Både international og dansk forskning viser, at anbragte børn generelt klarer sig dårligere end jævnaldrende børn. Det tyder på, at anbragte børn og unge er meget belastede og f.eks. har dårligere fysisk og psykisk helbred. De har flere vanskeligheder med at begå sig i skolen og har et fagligt niveau, der er langt under deres ikke-anbragte jævnaldrende. Ligeledes er der synlige problemer med overgangen fra en anbringelse til voksenlivet.

Alle børn/unge er loyale og tilknyttede til deres forældre. Barnet/den unge kan være trist, føle sig uretfærdigt behandlet og være fanget i destruktive humørsvinger, som kan fratage dem muligheden for at få den kærlighed, de længes efter. Alligevel er barnet/den unge knyttet til forældrene om end tilknytningsmønstret kan være utrygt. Selv om barnet/den unge måske fornægter sin tilknytning, har de ofte en længsel mod aktivt at udtrykke sin kærlighed og få den gengældt.

I starten organiseres barnets liv gennem relationen til omsorgspersonen, men med tiden bliver barnet en mere aktiv medspiller og vil måske til sidst opføre sig på hensigtsmæssige måder, der fastholder mønstret.

Beskrivelse forløbet

Det er de ovennævnte fastlagte mønstre, vi vil forsøge at rokke ved i ”Familien på Banen” Vi vil således afklare/styrke relationerne i familien. Som fremhævet i den systemiske forståelse, befinder den unges psykiske vanskeligheder sig yderst sjældent i den unge alene. Det sker altid i relationen mellem en ung og et miljø, som ikke har mulighed for at understøtte de nødvendige erfaringer der skal til, for at den unge kan selvregulere sig positivt og konstruktivt.

Der er således to centrale aspekter i arbejdet i projektet ”Familien på banen ” Det ene er at arbejde med den unges psykiske ubalance og det andet er at integrere de primære

Vi vil gerne give de unge lyst og motivere dem til

at turde drømme og håbe igen

at tro på, at det nytter noget at anstrenge sig for at erhverve sig et større selvværd og en større selvtillid

at deres liv ikke kun behøver at være præget af nederlag og dårlige oplevelser.

Metode

Relationer skaber individet. Indsatsen er funderet gennem relationer som udviklingsstøttende møder i centrum for det pædagogiske arbejde. De fire RARRT principper er pejlemærker for den relationelle tilgang (inspireret af Relations Psykologi i Praksis)

 • Relationer skaber individet

 • Anerkendelse åbner for udvikling

 • Ressourcefokus frigiver potentiale

 • Refleksion udfordrer selvfølgeligheder

Vedholdenheden i FPB er en af hjørnestene i dette tilbud og en af grundene til, at den kan bruges til den målgruppe af udsatte unge og deres familier, der er meget truet af evt. anbringelse.

Vedholdenheden består i den meget tætte kontakt mellem ungekonsulent og den unge ogfamilieterapeuten - også selvom der sker tilbageskridt i processen.

Teambuilding til nogle familier har vist sig som en meget brugbar metode i FPB, da der her gennem leg både kan observeres familiedynamikker og -ressourcer til senere bearbejdelse, men at der også trænes samarbejde og tillid i familien.

Vores ungdomshund har ligeledes vist sig som en gavnlig metode i arbejdet med de unge. Hunden er et redskab til at kunne have ’noget at mødes om’ med de unge, men kan også bruges bl.a. i forbindelse med tillidsopbygningen med den unge. Hunden er uddannet skolehund og er derfor sammen med ejeren (ungekonsulent) trænet i, hvordan hunden kan bruges stressmindskende mv.

Tidsperspektivet for et behandlingsforløb er otte måneder.

Motivationen af de unge bygger i vores tilbud på udsigten til spændende udfordringer samt oplevelser af troværdighed og rummelighed i direkte relation til kontaktpersonerne. Dette kan kun erfares ved, at dette opleves og mærkes over tid igen og igen. Når relationen og motivationen er etableret, vil vi sammen med den unge lave en plan for opbygning eller udbygning af de nødvendige kompetencer.

                                                                                     

 

De fire behandlingsfaser er som følger:

Fase 1

Den enkelte unge får en primær kontaktperson tilknyttet. Opbygning af kontakt og relation etableres med særlig fokus på én til én kontakt. Vi vil forsøge at etablere bæredygtige relationer til den unge samt i fællesskab med den unge at skabe gode oplevelser og erfaringsdannelser på både de indre og ydre plan.

Der udarbejdes individuelt netværksdiagram, som beskriver den unges nuværende status på oplevelsen af sociale relationer. Endelig vil der blive foretaget en kortlægning af den unges kompetencer. Der tilbydes såvel fysiske som andre aktiviteter. Weekendture m.v. Skitur i uge: 11

Fase 2

Her inddrages forældrene også i behandlingsforløbet.

Der vil være minimum to motiverende samtaler med forældrene. Under dette forløb arbejdes der med at motivere forældrene til at indgå i et gruppeforløb med de andre forældre i projektet.

For den unge vil der ligeledes være minimum to motiverende samtaler. Under dette forløb arbejdes der med at afdække kompetencer og udfordringer og motivere de unge til at indgå i et gruppeforløb med andre unge.

Fase 3

Opstart af gruppeforløb med forældrene. Eventuel fortsættelse af de individuelle samtaler.

Opsamling og drøftelser i gruppen.

Opstart/fortsættelse af gruppeaktiviteter og gruppeforløb sammen med kontaktpersonerne. Der arbejdes videre med den individuelle profil og mål samt beskrivelse af netværk. Eventuel fortsættelse af de individuelle samtaler. f.eks. tilbud om misbrugsbehandling i Rusmidddelcentret

Fase 4

Evaluering af ”Familien på Banen” sammen med hver enkelt familie.

Fælles afslutninger både for de enkelte unge/familier, men også en fælles afslutning. Det vurderes, at denne næsten ceremonielle afslutning er med til at markere enden på projektet og synliggøre den proces og de forandringer, den unge/familien har været igennem

Løbende opfølgning hos familierne.

Aftaler med rådgiver om evt. fremtidig indskrivning

Aktiviteter

Aktiviteter kan være eksempelvis:

Campingtur, kano/kajak, mountainbike, natløb/orienteringsløb/skattejagt,bue og pil/øksekast, bål, klatring/rappelling, skiløb/snowboard, skøjteløb,

fodbold/volleyball/badminton, motocross, løbetur, svømning, spinning og meget andet.

 

                                                                                                                                  

 

Forandringsprocessen

Forandringsprocessen er meget kompleks. De fleste individer gennemløber ikke en lineær udvikling gennem stadierne. De svinger frem og tilbage i stadierne mange gange før de når deres mål. Mange unge kommer til at sidde fast i tidligere stadier.

 A. Før overvejelsesstadiet

Den unge ser ikke eller er ikke interesseret i at overvinde sine problemer.

Han/hun reagerer negativt på konfrontationer og der skal meget overbevisende incitamenter til at få den unge til at deltage i aktiviteter eller projekter.

 B. Overvejelses stadiet

Den unge er villig til at undersøge de problemer, der er knyttet til deres hverdag og er også villig til at overveje, hvad en forandring vil indebære.

Han/hun vil reagere noget konstruktivt på konfrontationer og undervisning, men er ofte stadig ambivalent. Den unge mister nemt modet og dropper ud af aktiviteter.

 C. Forberedelses stadiet

Den unge ønske at lave virkelige forandringer og ønsker derfor hjælp til sine problemer, selv om han/hun kan føle sig fortabt med hensyn til at gøre det, der skal til for få det godt og fungere godt.

Den unge giver ofte udtryk for et ønske om at blive holdt fast i de positive intentioner og er nem at motivere for deltagelse i aktiviteter.

 D. Handlings stadiet

Den unge kan lave et bindende tilsagn om at ville forandre sig og er begyndt at ændre adfærd.

Dette stadie er meget stressfyldt, der kan kræve meget terapeutisk støtte og opmuntring.

E. Fastholdelses stadiet

Den unge forsøger at fortsætte processen, der er begyndt i overvejelses stadie og handlingsstadiet. Det er vigtigt at undersøge behovet for tilbagefaldsforebyggelse i forhold til manglende ansvarlighed for eget liv.

Succeskriterier

De unge der er indskrevet i ”Familien på banen” skal udvikle sig i forhold til:

Formål og mål beskrevet i den individuelle handleplan.

Forældrene, der deltager i ”Familien på banen”, skal udvikle sig i forhold til:

 • Min tillgang til den unge.

 • Hvordan kommunikerer jeg til med den unge? At lytte til den unge

 • Min rolle i.f.t. den unges problemer. Hvad kan jeg selv ændre på?

 • Min betydning i forhold til den unge. Hvad har jeg lært den unge?

 • At sætte grænser på den gode måde.

 • At lære den unge at kende på en ny måde. At kunne se på min relation til den unge udefra.

                                                                                     

    

                                                                    

                                                                                                         

      

                       

            

 

 

 

 

 

 

 

Publiceret 06-09-2019